Skip to content

Algemene (studie)voorwaarden van OUB bv, Ook Uw Bedrijfsbelang

1. Begripsbepaling
1.1. Opdrachtgever: de (rechts-)persoon die zich verantwoordelijk heeft gesteld voor de betaling van de opleidingskosten. Opdrachtgever is tevens kontraktant.
1.2. Cursist/kandidaat: de persoon die daadwerkelijk de opleiding volgt, danwel gaat volgen.
1.3. Opleider: instelling die de opleiding verzorgt, in deze OUB bv.
1.4. Mondelinge opleiding: onderricht waarbij cursist met behulp van lesmateriaal en mondelinge toelichting de benodigde kennis kan opnemen.
1.5. Schriftelijke opleiding: onderricht waarbij cursist met behulp van lesmateriaal de benodigde kennis kan opnemen.
1.6. Module: opleiding of onderdeel van een opleiding, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, gericht op een specifiek vakgebied. Onderdeel van het getuigschrift beroepsgoederenvervoer.
1.7. CBR: het door onze minister aangewezen examenbureau; SEB: Stichting Examenbureau voor het Beroepsvervoer (voorheen het examenbureau)
1.8. Lesmateriaal: alle benodigde gedrukte en digitale leermiddelen, welk naar het oordeel van OUB bv noodzakelijk zijn om een opleiding/module te kunnen volgen
1.9. Offerte: brochure uitgegeven door OUB bv met relevante informatie, inclusief prijzen betreffende opleidingen, zoals deze kunnen worden verzorgd door OUB bv.
1.10. Aanmelding: opdracht tot verzorgen van opleiding voor cursist. Aanmelding is inschrijving.
1.11. Opleidingsperiode: een afgebakende periode voorafgaand aan één examen waarin cursist onderricht kan volgen.

2. Toepasselijkheid
2.1. Op alle offertes en leveringen van OUB bv zijn deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
2.2. Indien de opdrachtgever in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden  opneemt die afwijken van –of niet voorkomen in- deze voorwaarden zijn deze voor OUB bv alleen bindend indien en voor zover deze door OUB bv  uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. Andersluidende voorwaarden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3. Door ondertekening van het inschrijfformulier en/of de offerte(s) verklaart opdrachtgever kennis genomen te hebben van de algemene studievoorwaarden van OUB bv en deze als zodanig te aanvaarden.

3. Offertes
3.1. Alle offertes zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
3.2. Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist waren heeft OUB bv het recht de prijzen hierover aan te passen en eventueel gemaakte kosten, danwel te verwachte kosten door te berekenen aan opdrachtgever.

4. Aanmelding en inschrijving
4.1. Inschrijvingen zijn slechts bindend indien zij door opdrachtgever schriftelijk zijn bevestigd, of bij gebreke van zodanige bevestiging door inontvangstname van het lesmateriaal, danwel het tekenen van een presentielijst.
4.2. Opdrachtgever is steeds verplicht voor de inschrijving OUB bv volledig in te lichten over de personalia van de cursist en de noodzakelijke gegevens van opdrachtgever, bij gebreke waarvan OUB bv, indien dit na aanvaarding van de opdracht blijkt, gerechtigd is de overeenkomst te ontbinden zonder dat daardoor voor opdrachtgever enig recht op een vergoeding uit welken hoofde dan ook ontstaat.
4.3. Niet functionele verschillen tussen OUB bv en opdrachtgever danwel cursist en alle overige specificaties en kwaliteitsvermeldingen en de werkelijke uitvoering van de geleverde dienst(en) danwel opleiding, geven opdrachtgever geen recht op enigerlei vergoeding, in welke vorm of uit welken hoofde ook. Dit is geheel en alleen ter beoordeling van OUB bv.
4.4. De aanmelding gaat in op de datum waarop opdrachtgever de opdracht aan OUB bv verstrekt. Bij ontbreken van datumvermelding door de opdrachtgever gaat de aanmelding in op de datum waarop deze door OUB bv wordt ontvangen.
4.5. Aanmeldingen c.q. inschrijvingen kunnen zowel per reguliere post, als per fax, als per mail geschieden. Opdrachtgever gaat door elk van deze vormen van aanmelden een betalingsverplichting met OUB bv aan.

5. Prijzen
5.1. Prijzen van opleiding(en) zijn gebaseerd op de op de datum der offerte voor OUB bv geldende kostenbepalende factoren. Indien na verloop van 1 maand na datum van aanbieding en/of bevestiging de prijzen van deze kostenbepalende factoren een verhoging ondergaan, ook al is deze verhoging gebeurd tengevolge van de tijdens het uitbrengen van de offerte c.q. bevestiging te voorziene omstandigheden, is OUB bv gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen, welke prijsverhoging voor opdrachtgever bindend is.
5.2. Overschrijding van overeengekomen levertijden door welke oorzaak ook ontstaan geeft geen recht op schadevergoeding, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

6. Risico’s en transport
6.1. Het risico voor het zoekraken danwel beschadigen van het lesmateriaal is vanaf het tijdstip waarop deze voor aflevering gereed zijn voor opdrachtgever.

7. Wijziging opdracht
7.1. Alle wijzigingen in de opdracht, hetzij in opdracht van opdrachtgever, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden wanneer daaraan meerdere kosten verbonden zijn als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit minder kosten als minderwerk. Deze worden overeenkomstig de in de offerte gemelde prijzen gefactureerd aan opdrachtgever.
7.2. Indien OUB bv, door omstandigheden ten tijde van offerte of opdrachtbevestiging onbekend, meer werk moet verrichten dan overeengekomen, of werkzaamheden dient te verrichten onder omstandigheden bezwaarlijker dan hem bij het aangaan van de overeenkomst bekend was, is OUB bv gerechtigd de daaruit vloeiende meerdere kosten aan opdrachtgever in rekening te brengen. Indien opdrachtgever zich niet met de betrokken meerkosten kan verenigen heeft hij het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht te annuleren.

8. Annuleren/opschorten/bedenktermijn
8.1. Annulering van de opleiding kan door opzegging, uitsluitend schriftelijk en aangetekend per brief, dan tegen een betaling gelijk aan:
– 10% van de cursusprijs indien tot 8 weken voorafgaand aan de opleiding wordt geannuleerd;
– 50% van de cursusprijs indien vanaf 8 weken tot 2 weken voorafgaand aan de opleiding wordt geannuleerd;
– 100% van de cursusprijs indien vanaf 2 weken voorafgaande aan de opleiding, danwel gedurende de opleiding wordt geannuleerd, c.q. wordt beëindigd.
8.2. Opschorten van de opleiding, danwel tussentijds onderbreken is niet mogelijk, tenzij vanwege zeer dringende medische redenen. In een dergelijke situatie dient cursist zich schriftelijk per aangetekende brief tot OUB bv te wenden waarbij verzoek tot opschorting, danwel verzoek tot tussentijdse onderbreking met redenen omkleed wordt gedaan. Dit schrijven dient vergezeld te gaan van een doktersverklaring, welke niet ouder is dan één week.
8.3. Cursist heeft een bedenktermijn van 14 dagen vanaf het moment van inschrijving/aanmelding. Binnen deze termijn kan cursist de overeenkomst schriftelijk ontbinden. Het schriftelijke verzoek tot ontbinding dient uiterlijk de 15e dag na dagtekening van inschrijving/aanmelding per aangetekend schrijven te zijn ontvangen door OUB bv. Bij ontbinding na inschrijving is de cursist administratiekosten verschuldigd aan OUB bv. De administratiekosten bedragen 10% van de opleidingskosten, met een maximum van € 90,00.
8.4. Indien cursist reeds gestart is met een mondelinge danwel schriftelijke opleiding, danwel lesmaterialen in ontvangst heeft genomen, vervalt de bedenktermijn.

9. Begeleiding schriftelijke cursisten
9.1. Huiswerkbegeleiding voor één of meerdere module(n) c.q. onderde(e)l(en) van de schriftelijke opleiding is mogelijk gedurende één jaar vanaf de datum van inschrijving. Hierna is de overeenkomst automatisch beëindigd.

10. Schade/aansprakelijkheid
10.1. Voor schade en/of verlies aan persoon, eigendommen of goederen veroorzaakt tijdens de reis naar of van de cursuslokatie, alsmede gedurende de opleiding is OUB bv niet aansprakelijk.

11. Voldoende deelname
11.1. Alle opleidingen worden georganiseerd onder voorbehoud van voldoende deelnemers. Wanneer een opleiding, waarvoor een cursist c.q. opdrachtgever zich heeft aangemeld geen doorgang vindt zal aan cursist een alternatief worden aangeboden.
11.2. Mocht het aangeboden alternatief door cursist c.q. opdrachtgever niet (kunnen) worden geaccepteerd, zal OUB bv reeds betaalde cursusgelden binnen redelijke termijn terugstorten, mits door cursist reeds ontvangen lesmateriaal in ongeschonden staat, per ommegaande aan OUB bv wordt geretourneerd.

12. Aanmelden examens
12.1. Cursist is verantwoordelijk voor inschrijving voor de examens.
12.2. De examens worden verzorgd door het CBR (voorheen door Stichting Examenbureau Beroepsvervoer) gevestigd te Rijswijk.
12.3. OUB bv aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid als cursist, ongeacht de reden, niet in staat is examen te doen.

13. Auteursrechten
13.1. OUB bv behoudt zich ten aanzien van de door haar gemaakte, uitgereikte of onder zijn regie opgestelde lesmaterialen en naslagwerken, ook ten aanzien van de door hem gebruikte productiemethoden uitdrukkelijk alle rechten op en voortvloeiende uit rechten van intellectuele eigendom, zoals rechten op modellen, auteursrechten en octrooien voor, tenzij anders is overeengekomen.
13.2. Het copyright van lesmaterialen en naslagwerken berust derhalve geheel bij OUB bv, tenzij anders aangegeven wordt.
13.3. Alle door OUB bv verstrekte lesmaterialen mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van OUB bv nog geheel, noch gedeeltelijk, worden gekopieerd, aan derden ter hand worden gesteld of ter inzage gegeven, noch door anderen dan OUB bv worden gebruikt voor de productie van goederen en/of diensten waarop zij betrekking hebben.

14. Betalingsvoorwaarden
14.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dient betaling door opdrachtgever binnen 14 dagen na datum van de dan ter zake opgemaakte factuur netto contant te gebeuren, doch uiterlijk vóór aanvang van de eerste les.
14.2. Indien betaling van lesgelden en/of geleverd lesmateriaal niet binnen gestelde termijn van 14 dagen plaatsvindt, is OUB bv gerechtigd cursist de toegang tot de opleiding te ontzeggen, danwel de overeenkomst te ontbinden, zonder dat kwijtschelding van de overeengekomen  betalingsverplichting plaatsvindt.
14.3. Indien betaling niet binnen de in dit artikel bedoelde betalingstermijn heeft plaatsgevonden is OUB bv gerechtigd vanaf het einde van deze termijn zonder ingebrekestelling een vergoeding wegens renteverlies te berekenen van 10% per jaar of de wettelijke rente ex artikel 6:119a BW– zo deze hoger is – over het dan openstaande bedrag.
14.4. OUB bv is voorts gerechtigd buiten de cursusprijs en rente van opdrachtgever alle incassokosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, die door nonbetaling zijn veroorzaakt, te vorderen. Buitengerechtelijke incassokosten zijn door opdrachtgever verschuldigd voor elk geval waarin OUB bv zich voor de invordering van de hulp van een derde heeft verzekerd.
14.5. Betaling in termijnen kan slechts in uitzonderlijke gevallen plaatsvinden, dit slechts na goedkeuring van OUB bv.

15. Eigendomsvoorbehoud
15.1. Zo lang de opdrachtgever geen volledige betaling over het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht blijven alle geleverde (les-) materialen eigendom van OUB bv
15.2. Ingeval opdrachtgever enige verplichtingen uit de overeenkomst tegenover OUB bv niet nakomt, is OUB bv zonder enige ingebrekestelling gerechtigd de goederen danwel lesmateria(a)l(en) terug te nemen, in welk geval ook zonder gerechtelijke interventie de overeenkomst is ontbonden, onverminderd het recht van OUB bv op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

16. Bijzondere omstandigheden aan de zijde van opdrachtgever
16.1. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van opdrachtgever wordt gelegd, opdrachtgever overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
16.2. In bovenstaande gevallen heeft OUB bv voorts het recht de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, onverminderd het recht van OUB bv een vergoeding te verlangen voor eventuele schade die voor hem hierdoor mocht ontstaan.
16.3. Indien een van de vermelde omstandigheden zich voordoet is OUB bv gerechtigd de volledige cursusprijs van de opleiding onmiddellijk bij vooruitbetaling te vorderen en of zekerheidsstelling voor de overeengekomen prijs te verlangen, dit ter keuze van OUB bv

17. Overmacht
17.1. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat OUB bv door zijn eigen leveranciers en docenten ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs van OUB bv niet kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel de overeenkomst bij aangetekend schrijven kunnen worden beëindigd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

18. Ontbinding
18.1. Indien opdrachtgever enige op hem rustende verplichting uit de overeenkomst of op grond van deze voorwaarden niet nakomt heeft OUB bv het recht alle met de betrokken opdrachtgever gesloten overeenkomsten te ontbinden zonder dat daartoe een ingebrekestelling of rechterlijke interventie vereist is en onverminderd het recht van OUB bv op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

19. Geschillen/klachten
19.1. In geval van klachten met betrekking tot de opleiding kan cursist danwel opdrachtgever gebruik maken van de daarvoor bestaande klachtenregeling van OUB bv.
19.2. Deze overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.
19.3. Alle geschillen worden uitsluitend beslecht door de bevoegde rechter in het Arrondissement ’s Gravenhage.

20. Einde overeenkomst
20.1. De overeenkomst eindigt automatisch nadat wederzijdse rechten en plichten uit deze overeenkomst zijn nagekomen, danwel bij overlijden van de cursist.
20.2. De overeenkomst eindigt automatisch na beëindiging van een (deel)opleiding binnen één lesperiode.
20.3. Voor deelname aan een volgende (deel)opleiding dient een nieuwe overeenkomst te worden aangegaan, onder de dan geldende tarieven en voorwaarden.