Studievoorwaarden

1. Begripsbepaling
1.1. Opdrachtgever: de (rechts-)persoon die zich verantwoordelijk heeft gesteld voor de betaling van de opleidingskosten. Opdrachtgever is tevens kontraktant.
1.2. Cursist/kandidaat: de persoon die daadwerkelijk de opleiding volgt, danwel gaat volgen.
1.3. Opleider: instelling die de opleiding verzorgt, in deze OUB bv.
1.4. Mondelinge opleiding: onderricht waarbij cursist met behulp van lesmateriaal en mondelinge toelichting de benodigde kennis kan
opnemen.
1.5. Schriftelijke opleiding: onderricht waarbij cursist met behulp van lesmateriaal de benodigde kennis kan opnemen.
1.6. Module: opleiding of onderdeel van een opleiding, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, gericht op een specifiek vakgebied. Onderdeel van het getuigschrift beroepsgoederenvervoer.
1.7. CBR: het door onze minister aangewezen examenbureau; SEB: Stichting Examenbureau voor het Beroepsvervoer (voorheen het examenbureau)
1.8. Lesmateriaal: alle benodigde gedrukte en digitale leermiddelen, welk naar het oordeel van OUB bv noodzakelijk zijn om een opleiding/module te kunnen volgen
1.9. Offerte: brochure uitgegeven door OUB bv met relevante informatie, inclusief prijzen betreffende opleidingen, zoals deze kunnen worden verzorgd door OUB bv.
1.10. Aanmelding: opdracht tot verzorgen van opleiding voor cursist. Aanmelding is inschrijving.
1.11. Opleidingsperiode: een afgebakende periode voorafgaand aan één examen waarin cursist onderricht kan volgen.
2. Toepasselijkheid
2.1. Op alle offertes en leveringen van OUB bv zijn deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
2.2. Indien de opdrachtgever in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden  opneemt die afwijken van –of niet voorkomen in- deze voorwaarden zijn deze voor OUB bv alleen bindend indien en voor zover deze door OUB bv  uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. Andersluidende voorwaarden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3. Door ondertekening van het inschrijfformulier en/of de offerte(s) verklaart opdrachtgever kennis genomen te hebben van de algemene studievoorwaarden van OUB bv en deze als zodanig te aanvaarden.
3. Offertes
3.1. Alle offertes zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
3.2. Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist waren heeft OUB bv het recht de prijzen hierover aan te passen en eventueel gemaakte kosten, danwel te verwachte kosten door te berekenen aan opdrachtgever.
4. Aanmelding en inschrijving
4.1. Inschrijvingen zijn slechts bindend indien zij door opdrachtgever schriftelijk zijn bevestigd, of bij gebreke van zodanige bevestiging door inontvangstname van het lesmateriaal, danwel het tekenen van een presentielijst.
4.2. Opdrachtgever is steeds verplicht voor de inschrijving OUB bv volledig in te lichten over de personalia van de cursist en de noodzakelijke gegevens van opdrachtgever, bij gebreke waarvan OUB bv, indien dit na aanvaarding van de opdracht blijkt, gerechtigd is de overeenkomst te ontbinden zonder dat daardoor voor opdrachtgever enig recht op een vergoeding uit welken hoofde dan ook ontstaat.
4.3. Niet functionele verschillen tussen OUB bv en opdrachtgever danwel cursist en alle overige specificaties en kwaliteitsvermeldingen en de werkelijke uitvoering van de geleverde dienst(en) danwel opleiding, geven opdrachtgever geen recht op enigerlei vergoeding, in welke vorm of uit welken hoofde ook. Dit is geheel en alleen ter beoordeling van OUB bv.
4.4. De aanmelding gaat in op de datum waarop opdrachtgever de opdracht aan OUB bv verstrekt. Bij ontbreken van datumvermelding door de opdrachtgever gaat de aanmelding in op de datum waarop deze door OUB bv wordt ontvangen.
4.5. Aanmeldingen c.q. inschrijvingen kunnen zowel per reguliere post, als per fax, als per mail geschieden. Opdrachtgever gaat door elk van deze vormen van aanmelden een betalingsverplichting met OUB bv aan.
5. Prijzen
5.1. Prijzen van opleiding(en) zijn gebaseerd op de op de datum der offerte voor OUB bv geldende kostenbepalende factoren. Indien na verloop van 1 maand na datum van aanbieding en/of bevestiging de prijzen van deze kostenbepalende factoren een verhoging ondergaan, ook al is deze verhoging gebeurd tengevolge van de tijdens het uitbrengen van de offerte c.q. bevestiging te voorziene omstandigheden, is OUB bv gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen, welke prijsverhoging voor opdrachtgever bindend is.
5.2. Overschrijding van overeengekomen levertijden door welke oorzaak ook ontstaan geeft geen recht op schadevergoeding, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
6. Risico’s en transport
6.1. Het risico voor het zoekraken danwel beschadigen van het lesmateriaal is vanaf het tijdstip waarop deze voor aflevering gereed zijn voor opdrachtgever.
7. Wijziging opdracht
7.1. Alle wijzigingen in de opdracht, hetzij in opdracht van opdrachtgever, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden wanneer daaraan meerdere kosten verbonden zijn als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit minder kosten als minderwerk. Deze worden overeenkomstig de in de offerte gemelde prijzen gefactureerd aan opdrachtgever.
7.2. Indien OUB bv, door omstandigheden ten tijde van offerte of opdrachtbevestiging onbekend, meer werk moet verrichten dan
overeengekomen, of werkzaamheden dient te verrichten onder omstandigheden bezwaarlijker dan hem bij het aangaan van de
overeenkomst bekend was, is OUB bv gerechtigd de daaruit vloeiende meerdere kosten aan opdrachtgever in rekening te brengen.
Indien opdrachtgever zich niet met de betrokken meerkosten kan verenigen heeft hij het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van de
opdracht te annuleren.
8. Annuleren/opschorten/bedenktermijn
8.1. Annulering van de opleiding kan door opzegging, uitsluitend schriftelijk en aangetekend per brief, dan tegen een betaling gelijk aan:
10% van de cursusprijs indien tot 8 weken voorafgaand aan de opleiding wordt geannuleerd;
50% van de cursusprijs indien vanaf 8 weken tot 2 weken voorafgaand aan de opleiding wordt geannuleerd;
100% van de cursusprijs indien vanaf 2 weken voorafgaande aan de opleiding, danwel gedurende de opleiding wordt geannuleerd, c.q.
wordt beëindigd.
8.2. Opschorten van de opleiding, danwel tussentijds onderbreken is niet mogelijk, tenzij vanwege zeer dringende medische redenen. In een dergelijke situatie dient cursist zich schriftelijk per aangetekende brief tot OUB bv te wenden waarbij verzoek tot opschorting, danwel verzoek tot tussentijdse onderbreking met redenen omkleed wordt gedaan. Dit schrijven dient vergezeld te gaan van een doktersverklaring, welke niet ouder is dan één week.
8.3. Cursist heeft een bedenktermijn van 14 dagen vanaf het moment van inschrijving/aanmelding. Binnen deze termijn kan cursist de
overeenkomst schriftelijk ontbinden. Het schriftelijke verzoek tot ontbinding dient uiterlijk de 15e dag na dagtekening van inschrijving/aanmelding per aangetekend schrijven te zijn ontvangen door OUB bv. Bij ontbinding na inschrijving is de cursist administratiekosten verschuldigd aan OUB bv. De administratiekosten bedragen 10% van de opleidingskosten, met een maximum van € 90,00.
8.4. Indien cursist reeds gestart is met een mondelinge danwel schriftelijke opleiding, danwel lesmaterialen in ontvangst heeft genomen, vervalt de bedenktermijn.
9. Begeleiding schriftelijke cursisten
9.1. Huiswerkbegeleiding voor één of meerdere module(n) c.q. onderde(e)l(en) van de schriftelijke opleiding is mogelijk gedurende één jaar vanaf de datum van inschrijving. Hierna is de overeenkomst automatisch beëindigd.
10. Schade/aansprakelijkheid
10.1. Voor schade en/of verlies aan persoon, eigendommen of goederen veroorzaakt tijdens de reis naar of van de cursuslokatie, alsmede gedurende de opleiding is OUB bv niet aansprakelijk.
11. Voldoende deelname
11.1. Alle opleidingen worden georganiseerd onder voorbehoud van voldoende deelnemers. Wanneer een opleiding, waarvoor een cursist c.q. opdrachtgever zich heeft aangemeld geen doorgang vindt zal aan cursist een alternatief worden aangeboden.
11.2. Mocht het aangeboden alternatief door cursist c.q. opdrachtgever niet (kunnen) worden geaccepteerd, zal OUB bv reeds betaalde cursusgelden binnen redelijke termijn terugstorten, mits door cursist reeds ontvangen lesmateriaal in ongeschonden staat, per ommegaande aan OUB bv wordt geretourneerd.
12. Aanmelden examens
12.1. Cursist is verantwoordelijk voor inschrijving voor de examens.
12.2. De examens worden verzorgd door het CBR (voorheen door Stichting Examenbureau Beroepsvervoer) gevestigd te Rijswijk.
12.3. OUB bv aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid als cursist, ongeacht de reden, niet in staat is examen te doen.
13. Auteursrechten
13.1. OUB bv behoudt zich ten aanzien van de door haar gemaakte, uitgereikte of onder zijn regie opgestelde lesmaterialen en naslagwerken, ook ten aanzien van de door hem gebruikte productiemethoden uitdrukkelijk alle rechten op en voortvloeiende uit rechten van intellectuele eigendom, zoals rechten op modellen, auteursrechten en octrooien voor, tenzij anders is overeengekomen.
13.2. Het copyright van lesmaterialen en naslagwerken berust derhalve geheel bij OUB bv, tenzij anders aangegeven wordt.
13.3. Alle door OUB bv verstrekte lesmaterialen mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van OUB bv nog geheel, noch gedeeltelijk, worden gekopieerd, aan derden ter hand worden gesteld of ter inzage gegeven, noch door anderen dan OUB bv worden gebruikt voor de productie van goederen en/of diensten waarop zij betrekking hebben.
14. Betalingsvoorwaarden
14.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dient betaling door opdrachtgever binnen 14 dagen na datum van de dan ter zake opgemaakte factuur netto contant te gebeuren, doch uiterlijk vóór aanvang van de eerste les.
14.2. Indien betaling van lesgelden en/of geleverd lesmateriaal niet binnen gestelde termijn van 14 dagen plaatsvindt, is OUB bv gerechtigd cursist de toegang tot de opleiding te ontzeggen, danwel de overeenkomst te ontbinden, zonder dat kwijtschelding van de overeengekomen  betalingsverplichting plaatsvindt.
14.3. Indien betaling niet binnen de in dit artikel bedoelde betalingstermijn heeft plaatsgevonden is OUB bv gerechtigd vanaf het einde van deze termijn zonder ingebrekestelling een vergoeding wegens renteverlies te berekenen van 10% per jaar of de wettelijke rente ex artikel 6:119a BW– zo deze hoger is – over het dan openstaande bedrag.
14.4. OUB bv is voorts gerechtigd buiten de cursusprijs en rente van opdrachtgever alle incassokosten, zowel de gerechtelijke als de
buitengerechtelijke, die door nonbetaling zijn veroorzaakt, te vorderen. Buitengerechtelijke incassokosten zijn door opdrachtgever verschuldigd voor elk geval waarin OUB bv zich voor de invordering van de hulp van een derde heeft verzekerd.
14.5. Betaling in termijnen kan slechts in uitzonderlijke gevallen plaatsvinden, dit slechts na goedkeuring van OUB bv.
15. Eigendomsvoorbehoud
15.1. Zo lang de opdrachtgever geen volledige betaling over het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht blijven alle geleverde (les-) materialen eigendom van OUB bv
15.2. Ingeval opdrachtgever enige verplichtingen uit de overeenkomst tegenover OUB bv niet nakomt, is OUB bv zonder enige ingebrekestelling gerechtigd de goederen danwel lesmateria(a)l(en) terug te nemen, in welk geval ook zonder gerechtelijke interventie de overeenkomst is ontbonden, onverminderd het recht van OUB bv op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.
16. Bijzondere omstandigheden aan de zijde van opdrachtgever
16.1. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van opdrachtgever wordt gelegd, opdrachtgever overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
16.2. In bovenstaande gevallen heeft OUB bv voorts het recht de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, onverminderd het recht van OUB bv een vergoeding te verlangen voor eventuele schade die voor hem hierdoor mocht ontstaan.
16.3. Indien een van de vermelde omstandigheden zich voordoet is OUB bv gerechtigd de volledige cursusprijs van de opleiding onmiddellijk bij vooruitbetaling te vorderen en of zekerheidsstelling voor de overeengekomen prijs te verlangen, dit ter keuze van OUB bv
17. Overmacht
17.1. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat OUB bv door zijn eigen leveranciers en docenten ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs van OUB bv niet kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel de overeenkomst bij aangetekend schrijven kunnen worden beëindigd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.
18. Ontbinding
18.1. Indien opdrachtgever enige op hem rustende verplichting uit de overeenkomst of op grond van deze voorwaarden niet nakomt heeft OUB bv het recht alle met de betrokken opdrachtgever gesloten overeenkomsten te ontbinden zonder dat daartoe een ingebrekestelling of rechterlijke interventie vereist is en onverminderd het recht van OUB bv op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.
19. Geschillen/klachten
19.1. In geval van klachten met betrekking tot de opleiding kan cursist danwel opdrachtgever gebruik maken van de daarvoor bestaande klachtenregeling van OUB bv.
19.2. Deze overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.
19.3. Alle geschillen worden uitsluitend beslecht door de bevoegde rechter in het Arrondissement ’s Gravenhage.
20. Einde overeenkomst
20.1. De overeenkomst eindigt automatisch nadat wederzijdse rechten en plichten uit deze overeenkomst zijn nagekomen, danwel bij overlijden van de cursist.
20.2. De overeenkomst eindigt automatisch na beëindiging van een (deel)opleiding binnen één lesperiode.
20.3. Voor deelname aan een volgende (deel)opleiding dient een nieuwe overeenkomst te worden aangegaan, onder de dan geldende tarieven en voorwaarden.

Klachtenregeling

 1. Begripsbepaling
  • Klant: opdrachtgever of cursist
  • Opdrachtgever: de (rechts-)persoon die zich verantwoordelijk heeft gesteld voor de betaling van de opleidingskosten Opdrachtgever is tevens kontraktant.
  • Cursist: de persoon die daadwerkelijk de opleiding volgt, danwel gaat volgen
  • Opleider: instelling die de opleiding verzorgt, in deze OUB bv
  • Mondelinge opleiding: onderricht waarbij cursist met behulp van lesmateriaal en mondelinge toelichting de benodigde kennis kan opnemen.
  • Schriftelijke opleiding: onderricht waarbij cursist met behulp van lesmateriaal de benodigde kennis kan opnemen.
  • Module: opleiding of onderdeel van een opleiding, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, gericht op een specifiek vakgebied. Onderdeel van het getuigschrift beroepsgoederenvervoer.
  • SEB: Stichting Examenbureau voor het Beroepsvervoer
  • Lesmateriaal: alle benodigde gedrukte leermiddelen, welk naar het oordeel van OUB bv noodzakelijk zijn om een opleiding/module te kunnen volgen
  • Offerte: brochure uitgegeven door OUB bv met relevante informatie, inclusief prijzen betreffende opleidingen, zoals deze kunnen worden verzorgd door OUB bv
  • Aanmelding: opdracht tot verzorgen van opleiding voor cursist. Aanmelding is inschrijving.
  • Opleidingsperiode: een afgebakende periode voorafgaand aan één examen waarin cursist onderricht kan volgen.
  • Directie: de directie van OUB bv, belast met het bestuur van het opleidingsinsituut
  • Melding: een uiting van ongenoegen aan OUB bv over de wijze waarop (een medewerk-st-er onder de verantwoordelijkheid van) OUB bv zich in een bepaalde situatie –gerelateerd aan een opleiding- heeft gedragen danwel diensten heeft geleverd.
  • Klacht: een formele, schriftelijke uiting van ongenoegen over de manier waarop (een medewerk-st-er onder de verantwoordelijkheid van) OUB bv zich in een bepaalde situatie –gerelateerd aan een opleiding- heeft gedragen danwel diensten heeft geleverd, die niet eerder plaatsvindt dan wanneer een melding niet tot genoegen van partijen is afgehandeld.
 1. Toepasselijkheid

Deze klachtenprocedure is van toepassing op alle diensten en leveringen van OUB bv.

 1. Melding, indienen van een klacht en vertrouwelijkheid
  • Een cursist danwel een opdrachtgever doet binnen één week mondeling of schriftelijk een melding van ongenoegen bij één van de directieleden van OUB bv, echter niet voordat is getracht de klacht bij direct betrokkene (bijvoorbeeld medewerker of docent) af te handelen.
  • (De directie van) OUB bv heeft de verplichting zich in te spannen meldingen binnen redelijke termijn, doch uiterlijk binnen 4 weken in onderling overleg met cursist op te lossen.
  • Het directielid stelt vast waarop de melding betrekking heeft en registreert deze melding.
  • Indien mogelijk zal genoemd directielid de melding direct afhandelen. Indien dit niet direct mogelijk is, zal deze kontakt opnemen met de klant en nadere afspraken maken over de afhandeling.
  • Genoemd directielid zal de melding intern bespreken met de betrokken perso(o)n(en) alvorens terug te koppelen aan de klant.
  • Terugkoppeling kan zowel mondeling (telefonisch) als schriftelijk geschieden.
  • Indien de melding niet naar tevredenheid van de klant is afgehandeld, meldt de klant dit opnieuw, ditmaal als schriftelijke klacht bij de directie.
  • De directie neemt een schriftelijke klacht niet eerder in behandeling indien de klager eerst geprobeerd heeft de zaak met de direct betrokkene(n) op te lossen.
  • De directie zal opnieuw de klacht in behandeling nemen en intern bespreken met betrokkenen, waarna de bevindingen zullen worden teruggekoppeld aan de klant.
  • Een formele klacht wordt altijd schriftelijk ingediend en ondertekend en bevat ten minste:

– De naam, het adres en de geboortedatum van de indiener;
– De dagtekening;
– Een nauwkeurige omschrijving van de gedraging waartegen de klacht zich richt;
– Indien van toepassing, de periode en de lokatie waar de lessen plaatsvonden, alwaar de klacht is ontstaan.

 • Elke klacht wordt strikt vertouwelijk behandeld en slechts met direct betrokkenen besproken.
 • (De directie van) OUB bv heeft de verplichting zich in te spannen formele klachten binnen redelijke termijn, doch uiterlijk binnen 4 weken op te lossen.
 • Een gedraging van en/of een dienst verleend door een medewerker of docent, werkzaam onder de verantwoordelijkheid van OUB bv, wordt aangemerkt als een gedraging van danwel een dienst verleend door OUB bv.
 1. Geen verplichting tot behandeling
  • OUB bv is niet verplicht de melding of de klacht in behandeling te nemen als deze betrekking heeft op de wijze waarop OUB bv zich heeft gedragen:
   • indien hierover reeds eerder een klacht is ingediend en deze als formele klacht is behandeld, conform overige artikelen in deze klachtenprocedure;
   • indien dit langer dan 2 maanden voor het indienen van de klacht heeft plaatsgevonden;
   • die door het instellen van een procedure aan het oordeel van een andere rechterlijke instantie dan een administratieve rechter onderworpen is of onderworpen is geweest of:
   • zolang ter zake daarvan op bevel van de officier van justitie een opsporingsonderzoek of een vervolging gaande is of als de gedraging deel uitmaakt van de opsporing of vervolging van een strafbaar feit ter zake waarvan op bevel van de officier van Jusitie een opsporingsonderzoek of een vervolging gaande is
  • OUB bv is niet verplicht de klacht in behandeling te nemen als het belang van de klant of het gewicht van de gedraging kennelijk onvoldoende is, dit ter beoordeling van (de directie van) OUB bv.
  • Van het niet in behandeling nemen van de klacht wordt de indiener zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 3 weken na ontvangst van de klacht mondeling (telefonisch) danwel schriftelijk in kennis gesteld.
 1. Klachten
  • OUB bv draagt mondeling (telefonisch) danwel schriftelijk zorg voor een bevestiging van ontvangst van de klacht aan de indiener.
  • Indien de bevestiging schriftelijk plaatsvindt, dan bevat deze tenminste een beschrijving van de procedure en de te verwachten behandelingsduur van de klacht.
  • Degene op wie de klacht betrekking heeft, ontvangt een afschrift van de klacht, de ontvangstbevestiging en de bijbehorende stukken.
 1. Afhandeling klachten
  • De directie van OUB bv bepaalt per klacht de noodzaak van het aanstellen van een team (klachtencommissie) van tenminste 2 leden, waarvan één van deze leden een onafhankelijke derde is.
  • De behandeling van de klacht geschiedt door de directie, danwel de klachtencommissie, die het verhaal van beide partijen betrekt in de afweging.
  • De directie, danwel klachtencommissie, beslist binnen 4 weken inzake de klacht.
  • De uitspraak van de klachtencommissie is voor alle partijen bindend.
  • De klachtencommissie kan wegens bijzondere omstandigheden de afhandeling van de klacht voor ten hoogste 4 weken opschorten.
  • De klachtencommissie doet van de verdaging mondeling (telefonisch) danwel schriftelijk melding aan de klager én aan diegenen op wiens gedrag de klacht betrekking heeft, onder vermelding van de reden van verdaging en de nieuwe termijn waarbinnen de afhandeling van de klacht naar verwachting plaats zal kunnen vinden.
  • De directie, danwel de klachtencommissie, stelt de indiener én degenen op wiens gedrag de klacht betrekking heeft, in de gelegenheid te worden gehoord.
  • De toepassing van lid 6.7 kan achterwege gelaten worden, indien de indiener heeft verklaard geen gebruik te willen maken van het recht om gehoord te worden of als een klacht kennelijk ongegrond is.
  • De klachtencommissie maakt een verslag van het horen, welke deel uit maakt van de terugkoppeling naar direct betrokkenen.
 1. Beroepsmogelijkheid
  • Indien een klacht niet tot volle tevredenheid van klager en/of OUB bv is of kan worden afgehandeld, bestaat de mogelijkheid voor klager en/of OUB bv zich te wenden tot een onafhankelijke derde.
  • Als onafhankelijke organisatie in deze is aangewezen MaXimus Change Management, gevestigd te Eerbeek/Den Haag, tevens registerdocent, geregistreerd bij CRKBO.
  • MaXImus Change Management is bereikbaar via telefoonnummer (070) 808 02 38, info@maximuschange.nl.
  • Het oordeel van de aangewezen beroepsinstantie is bindend voor beide partijen.
  • Consequenties voortvloeiend uit het oordeel van de beroepsinstantie worden door partijen per ommegaande afgehandeld, dan wel zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is.
 1. Citeertitel
  • Deze regeling kan worden aangemerkt als “Klachtenregeling OUB bv”.
  • Deze regeling zal jaarlijks in de maand september worden geëvalueerd door de directie van OUB bv en indien noodzakelijk worden aangepast aan nieuwe ontwikkelingen in wetgeving en jurisprudentie of nieuwe inzichten.
  • Deze klachtenregeling is geëvalueerd op 17 juli 2014 en aangevuld met de mogelijkheid tot beroep (zie artikel 7, beroepsmogelijkheid).
 1. Inwerkingtreding en blijvende geschillen
  • De klachtenregeling OUB bv is vastgesteld door de directie van OUB bv op 13 augustus 2010
  • Deze regeling treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 juli 2010.
  • Deze regeling wordt beheerst door Nederlands recht
  • Geschillen die niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.
  • Alle geschillen worden uitsluitend beslecht door de bevoegde rechter in het Arrondissement ’s Gravenhage.

  Toelichting

Deze regeling is tot stand gekomen naar aanleiding van de wens van OUB bv om een duidelijke en klantgerichte klachtenregeling op te stellen, toegankelijk voor cursisten en overige klanten.

OUB bv streeft ernaar om alle meldingen en klachten van klanten die betrekking hebben op “ongewenste omgangsvormen” neer te leggen bij een onafhankelijke derde. Hierbij valt te denken aan directe of indirecte ongewenste uitlatingen of handelingen van intieme of seksuele aard, die tot uiting komen in verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag dat door betrokkene als ongewenst wordt ervaren en een inbreuk vormt op de integriteit van betrokkene.

Indien het mogelijk is om in een dergelijk voorkomend geval een onafhankelijke derde in te schakelen, is deze klachtenregeling dus niet van toepassing.

Alvorens het formele traject van afhandeling van klachten te bewandelen, is er voor gekozen om te proberen de klacht of melding eerst te verhelpen samen met de direct betrokkenen. Mocht dit echter niet tot een bevredigende oplossing leiden, dan kan de klacht volgens de beschreven procedure kenbaar gemaakt worden.

Een formele klacht dient betrekking te hebben op de wijze waarop OUB bv zich in een bepaalde aangelegenheid heeft gedragen, danwel diensten heeft geleverd. Algemene klachten over de wijze van het uitvoeren van het bedrijfsbeleid vallen aldus buiten deze klachtenregeling.

Indien OUB bv de klacht naar tevredenheid van de klant heeft afgehandeld, danwel wanneer de klant aangeeft van de wens tot verdere afhandeling, vervalt de verplichting tot verdere afhandeling.

Indien men niet tevreden is over de afhandeling van de klacht of de uitspraak van de directie of de klachtencommissie, kan men zich wenden tot de bevoegde rechter.

Privacy regeling

Algemeen
Dit is het privacy beleid van OUB bv en Coöperatieve Transport Exploitatie Maatschappij OUB ba.

OUB bv is een onderneming met als kerntaak het verzorgen van de opleidingen voor het Getuigschrift Beroepsvervoer over de Weg, Daarnaast verzorgt OUB bv andere opleidingen en trainingen gerelateerd aan ondernemerschap en beroepsvervoer, houdt zij zich bezig met personeelsdetachering en het verstrekken van adviezen op het gebied van vervoer, alsmede het verzorgen van verzekeringen en administraties
Coöperatieve Transport Exploitatie Maatschappij OUB ba is een coöperatieve vereniging die zich voornamelijk bezighoudt met dienstverlening, in- en verkoop van goederen (waaronder specialistisch drukwerk) ten dienste van het beroepsgoederenvervoer.

OUB bv en Coöperatieve Transport Exploitatie Maatschappij OUB ba worden verder genoemd: OUB.

1.Persoonsgegevens van wie.
OUB bewaart de persoonsgegevens van haar klanten, van voormalig klanten, (oud-) medewerkers, freelance docenten, die via schriftelijke correspondentie, via elektronische weg en telefonisch zijn verkregen.

2.Welke gegevens en waarom.
De persoonsgegevens van klanten betreffen de naam, voornaam/voornamen, voorletters, adres, e-mailadres, (mobiele) telefoonnummer(s), BSN, geboortedatum en -plaats, indien van toepassing gegevens over de werkgever, de functie en eventueel overige door de klant aan OUB verschafte informatie.
Deze gegevens zijn noodzakelijk voor een correcte administratie ten behoeve van de (te volgen) opleiding(-en), de facturatie aan het juiste adres en het verzorgen van de subsidie aanvraag bij de stichting opleidings- en ontwikkelingsfonds beroepsgoederenvervoer, indien van toepassing.

Daarnaast heeft OUB beschikking over informatie met betrekking tot de voortgang van de opleiding en de behaalde resultaten. Dit laatste slechts indien de klant deze informatie met OUB deelt.

3.Verantwoordelijkheid, opslag, toegang en inzage.
De directie/het bestuur is eindverantwoordelijk voor het privacy beleid. Alle bovenvermelde persoonsgegevens worden bewaard op papier en in een beveiligd MS excel bestand. De papieren informatie is opgeslagen in een afgesloten, beveiligde kast. De digitale informatie wordt bewaard op de lokale server van OUB, voorzien van meerdere wachtwoorden. Het computersysteem wordt regelmatig voorzien van een backup.
Alleen de medewerkers die in loondienst zijn van OUB én uit hoofde van hun functie noodzakelijkerwijs toegang dienen te hebben tot genoemde gegevens hebben inzage in genoemde gegevens, externe docenten hebben slechts de beschikking over díe gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van hun opdracht (zoals naam, telefoonnummer en geboortedatum en eventueel voortgang van de opleiding).

De persoonsgegevens worden bewaard tot de toestemming daartoe wordt ingetrokken. In principe heeft alleen de directie, het bestuur en de administratief medewerker toegang tot de gegevens. Betrokkenen kunnen inzage vragen in hun eigen persoonsgegevens en deze desgewenst laten wijzigen of verwijderen.

De wettelijke bewaartermijn van administratieve gegevens is van overheidswege (belastingdienst) vastgesteld op minimaal 7 jaar, danwel 10 jaar. Er is op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geen concrete bewaartermijn voor persoonsgegevens. Organisaties bepalen zelf hoe lang zij persoonsgegevens bewaren. Hierbij kijken zij naar hoe lang de gegevens nodig zijn voor het doel waarvoor deze zijn verzameld of worden gebruikt.

4.Toestemming en klachten
Conform de AVG wordt betrokkenen geen expliciete toestemming gevraagd. Klachten kunnen via de directie/het bestuur worden ingediend.

5.Bescherming
Door het beheer van alle persoonsgegevens bij de directie/het bestuur en haar medewerkers te beleggen en door met betrokkenen afspraken te maken over de werkwijze bij onderlinge communicatie, wordt nagestreefd dat onbevoegden onbedoeld persoonsgegevens kunnen inzien. Hieronder valt de afspraak dat mailings naar meerdere betrokkenen alleen met blinde mailadressen (BCC) worden verstuurd. Maatregelen die verder zijn genomen om te voorkomen dat anderen onbedoeld persoonsgegevens kunnen inzien, bestaan uit:
– Opslag op de lokale beveiligde server van OUB
– Bestanden zijn beveiligd met een (sterk) wachtwoord
– Bestanden, werkstations en server worden regelmatig van een update voorzien
– Hard copy gegevens worden bewaard in een afgesloten, beveiligde kast ten kantore van OUB.
– Het kantoor van OUB is beveiligd met een alarmsysteem en een fysiek rolluik.

6.Externe partijen
Er zijn geen derden die toegang hebben, krijgen, of mogen verkrijgen tot de persoonsgegevens die OUB bewaart.

 7.Datalekken
Indien zich onverhoopt een datalek voordoet zal de directie/het bestuur zorgen voor documentatie, naar bevind van zaken handelen en indien aan de orde bij de betreffende overheidsinstanties melding doen.

8.Inwerkingtreding, evaluatie en publicatie van het beleid
Het privacy beleid van OUB is door de directie/het bestuur vastgesteld op 18 mei 2018 en is in werking getreden op 25 mei 2018. Dit beleid wordt tijdens iedere AVA en ALV besproken en geëvalueerd. Indien noodzakelijk of wenselijk, wordt het privacy beleid aangepast. Het beleid is gepubliceerd op de website.

adres

Nieboerweg 71
2583 JV  DEN HAAG

email

info@oub.nl

Social media

Neem contact op!

Heeft u vragen? Stuur een bericht en wij komen er zo snel mogelijk op terug!

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search