Yvette
Olbertz

Algemeen directeur

De opleidingen

Indien u een transportonderneming wilt starten c.q. wilt leiden, is het hebben van dit Getuigschrift wettelijk verplicht, om te kunnen voldoen aan de eis van vakbekwaamheid (Wet Wegvervoer Goederen, art. 2.8). Dit geldt ook voor éénmanszaken, de z.g. eigen rijders, bedrijfsopvolging en -overname.

Met andere woorden, voordat u aan de slag gaat als transportondernemer, moet het bedrijf beschikken over een vergunning. Om deze vergunning te kunnen aanvragen bij de NIWO, zowel voor nationaal als internationaal vervoer, dient er binnen het bedrijf ten minste één vakbekwaam persoon te zijn. Deze vakbekwaamheid is aan te tonen door het kunnen overleggen van het zogenaamde Getuigschrift Beroepsgoederenvervoer.

Waarom onze (ondernemers) opleidingen?
Onze filosofie en doel als opleidingsinstituut is dat u slaagt voor het examen waarvoor u bij ons de opleiding volgt. Uw belang staat voorop!
Uit de praktijk is gebleken dat enige tijd moet worden uitgetrokken in verband met de verwerking van de lesstof. Dit is nodig om goed voorbereid de examens te kunnen maken. Dat dit resultaat boekt, blijkt ook uit onze goede slagingspercentages. Onze docenten, die jarenlange ervaring hebben, streven naar goede resultaten! Het spreekt voor zich dat uw inzet hierbij een essentiële rol speelt. 
De lessen worden gegeven in kleine groepen, zodat persoonlijke aandacht gewaarborgd is. De examens worden op meerdere lokaties en verschillende momenten afgenomen door CBR / CCV (voorheen Stichting Examenbureau voor het beroepsvervoer).

Starten voordat u het ondernemersdiploma behaald hebt

Een wijdverbreid misverstand is, dat een onderneming alvast mag “draaien” als de studie voor het behalen van het getuigschrift gestart is, maar nog niet behaald. Regelmatig wordt de vraag gesteld of er geen vrijstelling wordt verleend als men kan aantonen bezig te zijn met de opleiding. Nee, dat is helaas niet mogelijk. De wet laat hiertoe geen ruimte.

Natuurlijk is het soms verleidelijk, zeker als er al een opdrachtgever is, die graag wil dat men zo snel mogelijk aan de slag gaat, verstandig is het niet. Niet in de laatste plaats omdat de boetes die kunnen worden uitgedeeld voor het rijden zonder vergunning, niet misselijk zijn… De bedragen die als boete opgelegd worden, zijn ruimschoots voldoende om de opleiding en de examens van te bekostigen.
Vervelender wordt het als besloten wordt dat de vervoerder zich mag verantwoorden voor de rechter, er is immers sprake van een economisch delict, een misdrijf! Zelfs als de rechter het boetebedrag zou verlagen, dan volgt er nog steeds een veroordeling. Op het moment dat u vervolgens alsnog voldoet aan de eis van vakbekwaamheid en de eis van kredietwaardigheid, wordt de VOG (verklaring omtrent gedrag) een hele uitdaging…..

Dus…. voordat u vervoer voor derden gaat verrichten, moet het bedrijf beschikken over een vergunning. Daartoe dient er binnen het bedrijf ten minste één vakbekwaam persoon aanwezig te zijn.

Buitenlandse vakdiploma’s

Om het beroep van wegvervoerder uit te oefenen moet men dus de vereiste vakbekwaamheid bezitten. De NIWO accepteert naast de Nederlandse vakdiploma’s ook buitenlandse vakdiploma’s, mits deze overeenkomen met het model als bedoeld in bijlage III van verordening 1071/2009 en dit vakdiploma is afgegeven door een daartoe gemachtigde autoriteit of instantie van de desbetreffende lidstaat.

MAAR: indien men het examen voor het vakdiploma over de grens wil afleggen, moet men rekening houden met de beperkingen zoals deze zijn neergelegd in de per 4 december 2011 in werking getreden verordening 1071/2009. Hierin is opgenomen dat de examens van het vakdiploma moeten worden afgelegd in de lidstaat waar men de gewone verblijfplaats heeft of in de lidstaat waar men werkt. De gewone verblijfplaats is de plaats waar men gewoonlijk woont, dat wil zeggen gedurende ten minste 185 dagen per kalenderjaar. Kortom: bent u woonachtig en werkzaam in Nederland en wilt u bijvoorbeeld in Duitsland het examen afleggen dan moet u er rekening mee houden dat dit voor grote problemen kan zorgen bij de vergunningaanvraag. Daarbij kunt u slechts via een bedenkelijke wijze examen afleggen in het buitenland.

Motivatie leidt tot succes

Direct inschrijven

Waar bestaat de opleiding uit?

Het getuigschrift bestaat uit een zestal modulen; voor elke module dient het examen met goed gevolg afgelegd te worden met een 6 of hoger. Het betreft de volgende modulen:

Module Bedrijfsmanagement

o.a. marketing en strategie, stichten van een eigen bedrijf, aansprakelijkheid, verzekeringen, faillissementsrecht, ondernemingsplan, (motorrijtuigen)belastingen, facturatie en criminaliteit.

Module Calculatie

kostprijsberekening, wat kost het om een wagen in het bedrijf te hebben en te houden; wat is voor- en nacalculatie en hoe bereken ik mijn verkoopprijs.

Module Financieel Management

o.a. bedrijfsadministratie (boekhouden), balans lezen, beoordeling van jaarstukken en hieraan gerelateerde onderwerpen als BTW, kredieten, hypothecaire leningen, betalingsverkeer en geautomatiseerde gegevensverwerking.

Module Wegvervoer Goederen deel 1

o.a. de Wet Wegvervoer Goederen en specifieke vervoersovereenkomsten (AVC 2002 en CMR),  Cemt vergunningen, internationale regelingen en overeenkomsten, Enig document, Carnet ATA, Carnet de Passage, TIR en het gebruik van de landendocumentatie.

Module Personeels Management

o.a. organisatie van een bedrijf, personeelsplanning, CAO, arbeidstijdenbesluit, leidinggeven, sociale wetgeving en werknemers-, sociale- en volksverzekeringen, personeelsdocumenten, vakbekwaamheid en vrij verkeer in Europa.

Module Wegvervoer Goederen deel 2

o.a. zaken als logistiek, zoals verpakkingsmaterialen, distributiekanalen, vervoerstechnieken, ladingdocumenten, ICT en weginfrastructuur, ADR en ATP.
Verder een aantal technische onderwerpen in grote lijnen op ondernemers niveau. Laadbakberekening, wagenparkbeheer, voertuigdocumenten, geluidshinder, koelinstallaties, vervoer van vee en afvalstoffen.

Voor enkele modulen is een vrijstelling mogelijk. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met CCV afdeling Ondernemersexamens 088-2277700 en de CBR website bij vrijstellingen.
De cursussen leiden op voor de examens die door de divisie CCV van het CBR worden afgenomen. U kunt de opleiding per module volgen en per module examen doen. Mocht u naast de toelichting vragen hebben, bel ons gerust of bezoek ons kantoor.

adres

Nieboerweg 71
2583 JV  DEN HAAG

email

info@oub.nl

social media

Neem contact op!

Heeft u vragen? Stuur een bericht en wij komen er zo snel mogelijk op terug!

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search